parallax background

PLATAFORMA
D'INSCRIPCIONS
Jocs interempreses

  • L'has oblidat? Clica aquí

  • Per enregistrar una nova empresa, clica aquí

Camps obligatoris

1. Dret d'informació

De conformitat amb els articles 13 i 14 del REGLAMENT (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades (RGPD), i de l'article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD ) en relació amb el tractament de les seves dades personals, l'informem que el responsable del tractament és JOCS INTEREMPRESES, adreça: c / de les Doedes, 74 local - CP: 08350 - Arenys de Mar (Barcelona), telèfon: 937959975 i correu electrònic: info@intercompanygames.com

2. Finalitat del tractament de dades personals

Gestionar i facilitar la informació relativa als serveis requerits voluntàriament pel/per la interessat/da, en el marc de l'event al qual s'està enregistrant.

3. Legitimació

La base jurídica per al tractament de les seves dades personals es basa en l'execució dels serveis voluntàriament requerits pel/per la interessat/da, el seu consentiment exprés i el compliment d'obligacions legals aplicables al responsable del tractament.

4. Duració i conservació

Les dades seran conservades mentre duri la relació amb el/la interessat/da, així com el temps necessari per donar compliment de les obligacions legals aplicables al responsable del tractament.

5. Cessió de dades

Es cediran dades a tercers amb accés a dades personals que tractats pel responsable, per al compliment de les obligacions legals aplicables el responsable del tractament (autoritats públiques), i/o contractuals (col·laboradors amb els que s'han subscrit els corresponents contractes d'encarregat de tractament).

6. Cessió de drets d'imatge

Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18 de la Constitució Espanyola, i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), així com per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), JOCS INTEREMPRESES amb domicili al c/ de les Doedes, 74 local - CP: 08350 - Arenys de Mar (Barcelona), sol·licita el consentiment exprés i inequívoc del/de la interessat/da per a la captació, reproducció i difusió d'imatges en les quals aparegui individualment o en grup, utilitzant tots els mitjans i suports, com poden ser suports escrits, audiovisuals i electrònics, inclòs internet; sempre que s'utilitzin per a la difusió dels serveis vinculats a l'esdeveniment a què s'està registrant voluntàriament l'interessat, a través de pàgines web i de les diferents xarxes socials corporatives de l'esdeveniment i / o empresa organitzadora.

7. Drets

Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat respecte de les seves dades personals. Tot això, per escrit acompanyat de còpia de document oficial que l'identifiqui dirigit al responsable del tractament. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control competent (AEPD). L'informem que vostè pot retirar l'actual consentiment en qualsevol moment.

L'informem que el/la interessat/da haurà de facilitar les seves dades personals necessàries al responsable del tractament per poder realitzar la prestació dels serveis voluntàriament requerits. En cas de no facilitar les dades personals necessàries no serà possible prestar els serveis sol·licitats. Aquesta oposició implicarà l'anul·lació de la inscripció a l'esdeveniment.

8. Acceptació