1. Revisar les dades de la fitxa empresa, comprovant que siguin correctes. Després entrar a la secció configuració i parametritzar el procés d'inscripció.
2. La secció Inscripcions visualitza la relació històrica de participacions a l'esdeveniment, el detall de les quals pot ser consultat. Clicant el botó Nova Inscripció en crearem una de nova.
3. Indicar en la fitxa de la nova inscripció el número d'equips de cada una de les activitats en les que es vulgui participar. El sistema t'informa del cost total en base a la tarifa vigent.
4. Clicar el botó Gravar per enregistrar la inscripció. Aquesta queda en estat Oberta per si es vol introduir algun canvi, com ara afegir o treure equips.
5. Quan es consideri definitiva, en la taula de l'històric d'inscripcions, cal clicar la icona (avió de paper) per tancar aquesta inscripció i crear les fitxes dels equips per poder enregistrar després els seus integrants.
6. Es poden crear noves inscripcions per afegir equips, seguint el mateix procediment explicat.
7. El sistema emetrà una factura per cada inscripció que s'enregistri, que s'enviarà a la persona de contacte per a la seva tramitació.
8. Si l'opció de Vot Solidari està disponible, podeu suggerir com repartir la donació entre els projectes solidaris, votant una de les dues opcions: repartiment a parts iguals o 60%-40%.

Com s'han d'enregistrar els participants

1. Clicar sobre la secció Equips, que mostrarà una llista de tots els equips enregistrats.
2. Clicant sobre la imatge de l'equip, s'obrirà la fitxa mostrant els seus integrants.
3. Per afegir-se a un equip ja existent, cal entrar a la fitxa de dades del participant, accessible des de la fitxa de l'equip. Això es podrà fer sempre que hi hagi places disponibles.
4. Si la inscripció està configurada per permetre als participants la funcionalitat de crear un nou equip, a la galeria d'equips cal prémer sobre el requadre Nou Equip i escollir l'esport en la llista desplegable.
5. A la fitxa de l'equip, si és un activitat de 3 o més persones, es pot personalitzar el nom de l'equip. Cal comprovar que no es comprometi la imatge de l'empresa. En canvi, els noms dels equips d'una o dues persones es formen a partir dels noms/cognoms dels seus integrants.
6. En alguns determinats esports, quan es crea l'equip, cal especificar alguns detalls, com ara preferència en relació a les diferents dates en les que es pot realitzar l'activitat. Fins on sigui possible, s'intenta satisfer aquestes preferències. També podeu utilitzar la casella d'Observacions.
7. Quan s'enregistra un participant, cal acceptar les clàusules en matèria de protecció i cessió de dades (RGPD). La primera de les dues caselles d'autorització és obligatòria si es vol participar a l'event.
8. Quan ja s'ha teclejat i gravat les dades, s'envia per correu electrònic la confirmació de la inscripció i també les condicions del RGPD en matèria de protecció de dades i drets d'imatge. Si no es rep, cal comprovar si la inscripció ha quedat enregistrada.